อาจารย์วรเวชช์  อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และนางสาวสุรีรัตน์ จิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม ร่วมต้อนรับ และพูดคุยกับ ผศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา และคณะทีมวิจัย ในด้านการดำเนินงาน โครงการแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสู่ชุมชน และเยี่ยมชมวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับบุคลากรสวนดุสิต
วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง "เล่าเรื่องสุพรรณบุรี" ให้กับเยาวชนในพื้นที่