วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” โดยการจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้เกี่ยวกับหลักการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนมีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการนำผู้ประสบภาวะวิกฤติส่งสถานพยาบาล ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีผู้เสียชีวิตเกิดจากโรคหลอดเลือดหัวใจซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตที่สูงมากเป็นลำดับที่หนึ่ง  หรือไม่ก็เกิดจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะช็อกจากหัวใจ หรือภาวะหัวใจล้มเหลว เป็นต้น ณ ชั้น 2 ห้องกายวิภาคศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยศาสตร์ (ถนนสิรินทร)

 

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม "การอบรมทักษะความรู้ทางภาษาอังกฤษเพื่อมุ่งสู่การสอบ TOIEC รุ่นที่ 1"
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา และคณะทีมวิจัย