คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับเกียรติจากทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการเป็นวิทยากร โครงการ “งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา” วิทยากรโดย อาจารย์ทรรศนัย โกวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดขึ้นในวันที่ ๑๒ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเร็วๆนี้จะได้รับเกียรติให้เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน