คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับเกียรติจากทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการเป็นวิทยากร โครงการ “งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา” วิทยากรโดย อาจารย์ทรรศนัย โกวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดขึ้นในวันที่ ๑๒ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเร็วๆนี้จะได้รับเกียรติให้เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ขออภัยเรื่องการจราจรโดยรอบมหาวิทยาลัย ในวันซ้อมใหญ่ 8-9 มีนาคม 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาอาหารและ เครื่องสำอางค์จากสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามมาตรฐาน GMP ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (จ้างทำห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๑