ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 4
วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากร โครงการ "งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา"