วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์ฯลำปาง ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดพิธี โดยภายในกิจกรรมนักศึกษาได้รับฟังการบรรยายพิเศษ จากวิทยากร ศน.บรรพต ขันคำ ในหัวข้อ เรื่อง การพัฒนาแนวคิดสู่ความเป็นครูแห่งอนาคต รวมถึงบทบาทของครูในศตวรรษที่ 21 และการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง