วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์ เขมะพันธุ์มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง และประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ร่วมประชุมกับสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม โดย ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์   ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม และคณะ เรื่องการใช้โปรแกรม English discovery และเรียนรู้การเข้าใช้งานโปรแกรม ณ ห้องประชุมดุสิตา 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง