เมื่อวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยตรี  ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง ตำแหน่งผู้จัดการและคณะบุคลากรโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับมอบโล่ห์และวฺุฒิบัตรประกาศเกียรติคุณด้านปฏิบัติงานด้านที่ปรึกษาจัดทำห้องปฏิบัติการและงานระบบตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จาก ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ ปฏิบัติงานด้านเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการอาหาร ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต