หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย   สวนดุสิต จัดโครงการอบรมสัมมนา “Digital HR : ศาสตร์ยุคใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรมนุษย์” โดยมีคุณฐิติพัฒน์ พิชญธาดาพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มบริษัท TN Group และ อดีตฝ่ายพัฒนาองค์กร บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด เป็นวิทยากร ณ ห้อง 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561