ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมีอาจารย์วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี  ผู้อำนวยการกองต่าง ๆ และคณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ การประชุมจัดขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม อาคารสวนแก้ว 2