ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(17)/2560 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง รายงานผลการตรวจสอบเงินสดและเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน มกราคม 2561 รายงานผลการสอบทานรายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2560 รายงานผลการตรวจสอบการจ่ายเงินเดือนผู้บริหารที่พ้นวาระ ฯลฯ ณ ห้องประชุม Conference Room 2 ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561