วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 อาจารย์วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าตรวจครัว เพื่อดูระบบการผลิตอาหารอย่างปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) ณ ครัวสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ลงพื้นที่สำรวจความเรียบร้อยในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดอบรมวิธีการใช้งานโปรแกรม English discoveries online และทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤ ษก่อนเรียน (Placement Test)