สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมเพื่อวางแผนการจัดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรเดิม) สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบนโยบายและแนวทางการจัดรายวิชาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรเดิม) สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ และ ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมวางแผนการจัดกายวิชาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรเดิม) สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 7 มีนาคม 2561

โครงการสัมมนา “วิถีอาเซียนเรียนรู้ มุ่งสู่การพัฒนานักทรัพยากรมนุษย์” สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มสด.
การประชุมเตรียมความพร้อม โครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน ครั้งที่2/2561