หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการสัมมนา “วิถีอาเซียนเรียนรู้ มุ่งสู่การพัฒนานักทรัพยากรมนุษย์” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ทรงฤทธิ์ โพนเงิน นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญลุ่มแม่น้ำโขง และประเทศอาเซียน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ณ ห้อง 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561