ดร.ยุธยา  อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3(24)/2561 โดยมีวาระเรื่องการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่องการจัดสรรทุนอดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน เรื่องรายงานการติดระบบ R-system ที่ขอรับทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ปีการศึกษา1/2560 ฯลฯ ณ ห้องประชุม KM 1208/1 ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 8 มีนาคม 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เข้าร่วมบรรยายพิเศษ และนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดข้าวทับทิมชุมแพ”
โครงการสัมมนา “วิถีอาเซียนเรียนรู้ มุ่งสู่การพัฒนานักทรัพยากรมนุษย์” สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มสด.