ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล (ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม ศาสตร์พลังงานตัวเลข พลิกชีวิตได้จริงหรือ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. โดย อ.นิติกฤตย์ กิตติศรีวรนันท์ (ผู้คิดค้นศาสตร์พลังงานตัวเลขคนแรกของเมืองไทย) มาเป็นวิทยากร ซึ่งตัวเลขมักมีความเกี่ยวพันกับชีวิตของคนเราอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น วันเดือนปีเกิด, เลขบัตรประชาชน, เลขรหัสบัตรเอทีเอ็ม, ทะเบียนรถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเบอร์โทรนั้นที่ตัวเลขจะมีผลกับเราหรือสามารถพลิกชีวิตให้ดีขึ้นได้ จัดขึ้น ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดอบรมวิธีการใช้งานโปรแกรม English discoveries online และทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤ ษก่อนเรียน (Placement Test)
หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เข้าร่วมบรรยายพิเศษ และนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดข้าวทับทิมชุมแพ”