สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดอบรมวิธีการใช้งานโปรแกรม English discoveries online และทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤ ษก่อนเรียน (Placement Test) แก่นักศึกษาหลักสูตรเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 1 จำนวน  16 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย ตนเอง สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 – 16.30 น.