วันอังคารที่ 6  มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดประชุมเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ในการขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หมูย่างเมืองตรัง โดย อาจารย์สุภาวดี นาคบรรพ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายศูนย์การศึกษา ประจำศูนย์ห้วยยอด ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรังเป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยตัวแทนจากพาณิชย์ จังหวัดตรัง และผู้ประกอบการหมูย่างเมืองตรัง 19 สถานประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานในโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Food Tourism Innopolis) มีวัตถุประสงค์เพื่อการยกระดับการผลิตหมูย่างเมืองตรัง ให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงสมกับเป็นสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดตรัง เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมดุสิตา 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

มสด.จัดประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 4/2561
กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมตลาดนัด ในชื่อ “ตลาดนัดหน้าละออ” ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้มีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ