http://www.supply.dusit.ac.th/supply_eprocurement/standard_price61/stdp_food%20tourism%20innopolis_trang6.pdf

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบท่อระบายน้ำ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ๑ งาน
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่องสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบท่อระบายน้ำ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) เลขที่ ๑๓/๒๕๖๑