http://www.supply.dusit.ac.th/supply_eprocurement/standard_price61/stdp_change_energylift_supan2.pdf

UNI น้ำอบสวนดุสิต
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบท่อระบายน้ำ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ๑ งาน