รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมแนวทางการดำเนินงานของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด   โดยมีวาระเรื่องการสรุปงานตามนโยบายในรอบปีที่ผ่านมา เรื่องการพิจารณาฐานะทางการเงินของบ.ในรอบปี2560 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทน ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสสวนดุสิต วันที่ 12 มีนาคม 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2558-2559
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปี พ.ศ.2561