วันที่ 11 มี.ค. 2561 เวลา 18.18 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ระดับปริญญาตรี จำนวน 3,142 คน แยกเป็นบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ จำนวน 683 คน สาขานิเทศศาสตร์ จำนวน 156 คน สาขาบัญชี จำนวน 89 คน สาขาบริหารธุรกิจ จำนวน 508 คน สาขาศึกษาศาสตร์ จำนวน 326 คน สาขาศิลปศาสตร์ จำนวน 1,212 คน สาขาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 83 คน สาขานิติศาสตร์ จำนวน 83 คน สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 2 คน และระดับปริญญาโท จำนวน 21 คน ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี

การประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่5/2561
การประชุมแนวทางการดำเนินงานของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด