ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่5/2561 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นระดับชำนาญการ ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น3 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 12 มีนาคม 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน)

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฎิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2558-2559