ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบ Public training หลักสูตร “เข้าถึง เข้าใจ การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ตามหลักการ COSO เพื่อการพัฒนาองค์กร รุ่นที่ 1 สำหรับบุคคลภายนอกสวนดุสิต” โดยมีผู้สมัครเข้ารับการอบรมกับศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ถึง 70 คน จาก 35 องค์กร ทั้ง สถาบันการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน กระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ โดยมีผู้บริหารระดับรองอธิการบดี (5 ท่าน) ผู้ช่วยอธิการบดี (2 ท่าน) คณบดี (3 ท่าน) และรองคณบดี ผู้อำนวยการของส่วนราชการ คณาจารย์ อาจารย์แพทย์/ พยาบาล ผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยงขององค์กร เข้าอบรมในครั้งนี้

วิทยากรในการอบรมนี้ ประกอบไปด้วย ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ ดร.วิทยา ศิริพันธ์วัฒนา ผศ.ดร.ประศาสน์ นิยม  ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น  ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ เย็นชัยพฤกษ์ ดร.กัญญทอง หรดาล และ อาจารย์สุมาลี ฉายปัญญา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ บรรยายพิเศษและกล่าวเปิดโครงการ ขณะที่ ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ให้เกียรติในการกล่าวปิดงานและมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรนี้ถูกพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์เชิงปฏิบัติของวิทยากรและแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ในการสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงทางวิชาการที่ดีในการบริการวิชาการสู่สังคมให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายใต้การบริหารงานแบบ Zero-based Budgeting 

ศูนย์ฯลำปางจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบการอาหารไทย ระดับ 1
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฎิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561