วันที่ 10-11 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง  จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบการอาหารไทย ระดับ 1 เพื่อวัดมาตรฐาน คุณภาพของผู้ประกอบอาหาร เข้าสู่การทำงานในสายอาชีพ ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร ม.สวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดอบรมวิธีการใช้งานโปรแกรม English discoveries online และทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤ ษก่อนเรียน (Placement Test)
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงตามหลักการ COSO รุ่นที่ 1 สำหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยสวนดุสิต