สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดอบรมวิธีการใช้งานโปรแกรม English discoveries online และทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤ ษก่อนเรียน (Placement Test) แก่คณาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน  39 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย ตนเอง สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น.

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารงานสารบรรณ การจัดทำรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ และเลขานุการมืออาชีพ
ศูนย์ฯลำปางจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบการอาหารไทย ระดับ 1