ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเสวนาเรื่อง “เทคนิควิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้” และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช  บรรยาเรื่อง “เทคนิควิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้” ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 มีนาคม 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

การประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่3(24)82561
กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารงานสารบรรณ การจัดทำรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ และเลขานุการมืออาชีพ