รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่3(24)82561 โดยมีวาระเรื่องการติดตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย ตามประเด็นการบริหารงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายของอธิการบดี เรื่องอัตรากำลังสายผู้สอน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2567) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 มีนาคม 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

สำนักบริหารกลยุทธ์ มสด.จัดอบรม“การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2561”
การอบรมเสวนาเรื่อง “เทคนิควิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้”