สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรม“การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2561” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เทื้อน ทองแก้ว ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยาสวนดุสิต บรรยายเรื่อง “ทิศทางการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ในระดับหลักสูตร  ระดับคณะ ส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ/วิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง และ ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560-2561” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ บรรยายเรื่อง “เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร” ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 มีนาคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มสด. จัดอบรมพิเศษ เรื่องเทคนิคการตัดต่อและเทคนิคการนำเสนอ ด้วยโปรแกรม Sony Vegas Pro
การประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่3(24)82561