http://www.supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2561/e_bidding/2_outcome/e_bid13612.pdf

กำหนดการ SDU Research Consortium: กลุ่มสาขาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง) "กิจกรรมที่ 1 การสัมมนำเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น”
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4