กำหนดการ SDU Research Consortium: กลุ่มสาขาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง) “กิจกรรมที่ 1 การสัมมนำเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” ภายใต้โครงการ SDU Research Consortium สาขาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบท่อ ระบายน้ำ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๑๓/๒๕๖๑