หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม IT SDU Forum ภายในงานมีการจัด นิทรรศการแสดงผลงานโครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนสำเร็จการศึกษา ในงานจะมีการสาธิตโครงงานนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ ที่สนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 อาทิเช่นเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง สมาร์ทโฮม ระบบสารสนเทศเพื่อสุขภาพ เทคโนโลยีเสมือนจริง web Application และ mobile Application ด้านต่างๆ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าอาคาร 2 วันที่ 26-27 มีนาคม 2561(ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างวิเคราะห์คุณค่ าทางโภชนาการและฉลากโภชนาการ จำนวน 1 รายการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” ภายใต้โครงการ SDU Research Consortium สาขาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561