ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

สภาคณาจารย์ และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญประชาคมสวนดุสิตทุกท่านสมัคร สุดยอดคนเก่ง คนดีสวนดุสิต ในโครงการเพชรเฟื่องฟ้าขจร ประจำปี 2560
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างวิเคราะห์คุณค่ าทางโภชนาการและฉลากโภชนาการ จำนวน 1 รายการ