1. แบบฟอร์มเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นโครงการเพชรเฟื่องฟ้าขจร สายบริการ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
  2. แบบฟอร์มเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นโครงการเพชรเฟื่องฟ้าขจร สายสนับสนุน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
  3. แบบฟอร์มเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นโครงการเพชรเฟื่องฟ้าขจร สายสายวิชาการ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
  4. แบบฟอร์มเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นโครงการเพชรเฟื่องฟ้าขจร สายครูโรงเรียนสาธิตละอองอุทิศ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
กำหนดการจัดประชุมสัมมนาประเมินผลการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาล (กิจกรรมที่ 1) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากผลการประเมิน โดยนักศึกษา อาจารย์และพยาบาลพี่เลี้ยงแหล่งฝึก
ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ