1. แบบฟอร์มเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นโครงการเพชรเฟื่องฟ้าขจร สายบริการ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
  2. แบบฟอร์มเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นโครงการเพชรเฟื่องฟ้าขจร สายสนับสนุน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
  3. แบบฟอร์มเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นโครงการเพชรเฟื่องฟ้าขจร สายสายวิชาการ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
  4. แบบฟอร์มเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นโครงการเพชรเฟื่องฟ้าขจร สายครูโรงเรียนสาธิตละอองอุทิศ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
กำหนดการจัดประชุมสัมมนาประเมินผลการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาล (กิจกรรมที่ 1) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากผลการประเมิน โดยนักศึกษา อาจารย์และพยาบาลพี่เลี้ยงแหล่งฝึก
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” ภายใต้โครงการ SDU Research Consortium สาขาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561