กำหนดการจัดประชุมสัมมนาประเมินผลการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาล (กิจกรรมที่ 1) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากผลการประเมิน โดยนักศึกษา อาจารย์และพยาบาลพี่เลี้ยงแหล่งฝึก

โครงการขอทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561
ม.สวนดุสิต บริการวิชาการ จัดค่ายพัฒนาภาษาและทักษะชีวิตที่เด็กควรรู้ในยุคปัจจุบัน Suan Dusit The Open (วันที่ 2)