คลิก

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดระดับภาษาอังกฤษ HMIP Examination สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดโครงการ ไอทีพื้นฐาน สำหรับคน GEN B
โครงการอบรมทำอาหาร Junior Cooking Class เมษายน - พฤษภาคม 2561