กำหนดโครงการการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยตามเครือข่ายอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (Researcher Club) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการพัฒนางานวิจัย และสร้างเครือข่ายการวิจัยภายในและภายนอกในสาขาการศึกษาปฐมวัย โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (๔๓๔)
ในการนี้ คณะครุศาสตร์ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยกรอกข้อมูลแบบตอบรับเข้าร่วมระบบออนไลน์ ภายในวันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ มีกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๓ หัวข้อ “การพัฒนางานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยยุคไทยแลนด์ ๔.๐” ในวันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (๔๓๔)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5T6OK1XsCq0IHcOfdhO0b2oaMj7yi2AgBKJzyg57on4cOIA/viewform

กิจกรรมที่ ๔ หัวข้อ “การส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยยุคไทยแลนด์ ๔.๐” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (๔๓๔)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKol8YNcld_2KQjxW_EIThuBW8BZDNJggSC8WRJMqAdsLOPw/viewform

เชิญร่วมรับฟังการเสวนา โครงการเที่ยวไทยวัยเก๋า ไม่เฉาอย่างที่คิด
โครงการสานสายใยน้องพี่คณะมนุษยศาสตร์ฯสู่ตลาดแรงงาน