1. กำหนดกำรกิจกรรมที่ ๑ อบรมเชิงปฏิบติกำร “ร้อยมำลัย ใส่ใจวัยคริสตัล”
  2. ใบสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ มสด.รักษ์สุขภาพ “ร้อยมาลัย ใส่ใจวัยคริสตัล”
รู้ทันไข้หวัดนก
รู้ไว้...ให้ปลอดภัย ลดความเสี่ยง...ในการทำงาน ตอน ออฟฟิศ ซินโดรม (Office Syndrome)