ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดโครงการ ไอทีพื้นฐาน สำหรับคน GEN B
โครงการวาปีบุษบากรวิชาการ ครั้งที่ ๗ โดยพระบรมราชานุญาต หัวข้อ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ