การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ
โครงการวาปีบุษบากรวิชาการ ครั้งที่ ๗ โดยพระบรมราชานุญาต หัวข้อ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ