ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการการจัดการความรู้ กิจกรรมที่ ๒ การหาแนวทางปฏิบัติที่ดีหลังจากการนำองค์ความรู้ ด้านการจัดทำข้อเสนอทางการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย ไปทดลองใช้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์แรม เรือนแป้นและอาจารย์วณิชยา ศีลบุตร เป็นวิทยากร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๓๕ อาคาร ๓ ชั้น ๓ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต