มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดอบรมหลักสูตร การออกแบบตกแต่งอาหารเพื่อการถ่ายภาพ (Food Stylist) รุ่นที่ 4ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 ณ ห้อง DP11 อาคารดุสิตพารา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โดย ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ให้เกียรติร่วมพิธีปิดโครงการ และถ่ายภาพร่วมกับวิทยากรและผู้ร่วมอบรม