นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมศาสนา และผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตัวแทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นประธานเปิดงานประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย รอบตัดสิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ กรมการศาสนา เพื่อคัดเลือกทีมชนะการประกวดเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑