สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดอบรมวิธีการใช้งานโปรแกรม English Discoveries Online และทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤ ษก่อนเรียน (Placement Test)  แก่นักศึกษาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน  ชั้นปี ที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น.