โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มสด. ได้จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “วิกฤต vs สำนึก : ทางรอดของป่าไม้และสัตว์ป่าในประเทศไทย” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่1 โรงเรียนกฎหมายและการเมืองโดยได้รับเกียรติจากคุณคมกริช เศรษฐบุบผา ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเป็นวิทยากรใน วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 11.30-14.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต