มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2561 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการ โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ แนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์ของศูนย์การศึกษา รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมอบหมายและปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมให้กับบุคลากร เป็นต้น วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้อง 554 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก