สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนในรายวิชาภายใต้โครงการ EVEX Open House 2018  “TWISTTHECUBE” โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ตรงและฝึกทักษะการปฏิบัติงาน และนำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในงานจริง เพื่อประเมินความสามารถในการดำเนินงานของนักศึกษา โดยมี  ผศ.ดร.สุรพงษ์ นิ่มเกิดผล ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน จัดขึ้น ณ ในวันที่ 29-31 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ ลานน้ำพุ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี