คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีมอบขีดหมวกพยาบาลวิชาชีพ พร้อมมอบโล่เกียรติยศผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยมและผู้มีความประพฤติดี แก่ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 8 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน ภายในงานได้จัดพิธีระลึกพระคุณครู บิดา มารดา และพิธีลอดซุ้มแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 2 วันที่ 30 มีนาคม 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)