มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการบริการวิชาการ ค่ายพัฒนาภาษาและทักษะชีวิตที่เด็กควรรู้ในยุคปัจจุบัน ซึ่งเด็กๆจะได้เรียนรู้การทำงานหรือเข้าร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มกับผู้อื่น ฝึกการรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น เรียนรู้การแพ้ – ชนะ การเคารพกติกา ฝึกทักษะประสาทสัมผัสโดยผ่านฐานกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก เป็นการเสริมสร้างสุขภาพ ทั้ง 3 ฐาน พร้อมทั้งเด็กๆ ทุกคนจะต้องแต่งกายแบบไทย เพื่อเตรียมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง อีกทั้งให้เด็กรับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ เป็นการส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักในการเลือกการบริโภคอาหาร การรู้จักการช่วยเหลือตนเองในการรับประทานอาหาร  โดยคณาจารย์จากหลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร ร่วมกับ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561