เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา คณาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย บุษบงค์ และ อาจารย์พรพิมล นามวงศ์  อีกทั้งนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเป็นผู้ช่วยวิทยากรประกอบด้วย นางสาวสุพัตรา ชัยมงคล และ นางสาวปองทิพย์ กรินทร์ไตรทิพย์ ซึ่งได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “การบริการกับประชาชน” แก่พนักงานสอบสวนตำรวจภูธร จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ในเรื่องการให้บริการกับประชาชนในสถานีตำรวจ มีการบรรยายให้ความรู้ กิจกรรมเกม workshop กิจกรรมกลุ่มระดมสมองเกี่ยวกับการสร้างรูปแบบในการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน และนำเสนอผลงาน โดยบรรยากาศในการอบรมเต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการบริการที่ดีแก่ประชาชน