ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 14(71)/2561  โดยมีวาระสำคัญ เรื่องสรุปกฎหมายลำดับรองตามระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. 2561 เรื่อง(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. … ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 2 เมษายน 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)