วันที่ 30 มีนาคม 2561 อาจารย์ธนะวิทย์ เพียรดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง นำคณะนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการ จำนวน 4 บทความ ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มอ.ตรัง วิจัย PSUNC  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง